• Mokamos paslaugos

  2020 01 02

  Dokumento spausdinimas:

  • nespalvotu spausdintuvu A4 formato 1 lapas - 0,05 Eur
  • spalvotu spausdintuvu A4 formato 1 lapas - 0.60 Eur

  Dokumento kopijavimas:

  • A 4 formatu vienpusė kopija 1 lapas - 0,05 Eur
  • A 4 formatu dvipusė kopija 1 lapas - 0,10 Eur
  • A3 formatu 1 kopija 1 lapas - 0,10 Eur
  • A3 formatu dvipusė kopija 1 lapas - 0,20 Eur

  Dokumento skenavimas 1 lapas -  0,10 Eur
  Dokumentų įrišimas A4 formatu iki 50 lapų - 0,60 Eur

  Dokumentų įrišimas A4 formato iki 150 lapų - 1,15 Eur
  Dokumento laminavimas 1 lapas A4 formato - 0.60 Eur

  Tarpbibliotekinio abonemento paslauga - 1 siunta 0,60 Eur + pašto paslaugos tarifas

 • Nemokamos paslaugos

  2020 01 08
  • Imkite knygas ir  žurnalus  į namus;
  • Rinkitės knygas atviruose fonduose arba ieškokite jų bibliotekos elektroniniame bibliotekos kataloge LIBIS;
  • Užsisakykite reikalingas knygas iš bet kurios vietos, naudodamiesi elektroniniu katalogu LIBIS, pasiekiamu bibliotekos interneto svetainėje www.zarasubiblioteka.lt. Jei nerasite spaudinio mūsų bibliotekoje, užsakysime jį iš kitų bibliotekų  (žr. Mokamos paslaugos);
  • Klauskite bibliotekininko. Teikiame informaciją ir konsultacijas, atsakome į užklausas žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu;
  • Bibliotekoje naudokitės internetu, bevieliu internetu, ieškokite informacijos elektroninėse enciklopedijose (kompiuteriniuose diskuose) ir prenumeruojamose duomenų bazėse;
  • Naudokitės fonotekos fondais  - muzikos spaudiniais, muzikos  kompaktiniais diskais, plokštelėmis vietoje ir skolinkitės  į namus;
  • Lankykite “Bibliotekos 3D kiną” ir nemokamai žiūrėkite demonstruojamus  filmus , imkite kompaktinius diskus į namus;
  • Dalyvaukite organizuojamuose nemokamuose anglų kalbos kursuose;
  • Mokykitės užsienio kalbų savarankiškai iš mokymo programų vaizdajuostėse ir kompaktiniuose diskuose;
  • Dalyvaukite nemokamuose bibliotekos organizuojamuose renginiuose  “Poezijos pavasarėlis”, “Prozos ruduo”, 
  • dalyvaukite I aukšto galerijoje profesionalaus meno parodų atidarymuose;
  • Naudokitės  spausdinimo, kopijavimo, skenavimo, įrišimo, laminavimo paslaugomis (žr. Mokamos paslaugos).

  Paslaugos vaikams

  • literatūra išduodame į namus dviejuose abonementuose;
  • skyriuje esančiomis enciklopedijomis, žinynais, žodynais, bibliografiniais leidiniais, naujausiais žurnalų numeriais siūlome naudotis vietoje;
  • organizuojame edukacines skaitymo programas;
  • organizuojame temines, rašytojų jubiliejams pažymėti skirtas literatūros, vaikų piešinių, darbelių parodos, vaikų personalines darbelių parodas;
  • informaciją apie Jums reikalingą leidinį galite susirasti, paiešką vykdyti bibliotekos elektroniniame LIBIS kataloge;
  • galite naudotis kompiuteriais, žaisti kompiuterinius žaidimus. Kompiuteriu nemokamai naudojasi kiekvienas bibliotekos vartotojas, susipažinęs su naudojimosi kompiuteriu taisyklėmis;
  • siūlome naudotis internetu, bevieliu internetu, elektroniniu paštu;  
  • vartotojų grupėms rengiame ekskursijas po biblioteką, supažindiname su spaudinių fondais, jų išdėstymu;
  • organizuojame specialias programas vaikams - Vasaros skaitymai, Vaikų knygos diena, Nacionalinė bibliotekų savaitė;
  • bibliotekos renginių metu teatralizuotai su vaikais bendrauja bibliotekos personažas Zuikis Nulėpausis;
  • siūlome žaislotekos žaislus ir žaidimus;
  • skatiname vaikų savanorių veiklą;
  • sudarytos sąlygos parengtus darbus išspausdinti, įrišti, laminuoti (žr. Mokamos paslaugos);
  • laisvalaikiui - videofilmai, muzika.
 • Periodiniai leidiniai 2019 metais

  2019 01 09

  PRENUMERUOJAMI  ŽURNALAI

  • Aukštaitiškas formatas
  • Darbštuolė
  • Edita
  • Iliustruotoji istorija
  • Ji
  • Keturi ratai
  • Ko gydytojai tau nepasako
  • Kultūros barai
  • Laimė
  • Legendos
  • Literatūra ir menas
  • Mamos žurnalas
  • Mano namai
  • Metai
  • Moteris
  • Muzikos barai
  • Šiuolaikinė + natūralioji medicina
  • Psichologija tau (4 mėn.)
  • Rankdarbiai plius visažinis
  • Rasos
  • Sodo kraitė
  • Sodo spalvos
  • Tarp knygų
  • Virtuvė nuo... iki...
  • Žmonės

  RUSŲ KALBA

  • Burda moden
  • Domašnij očag
  • Karavan istorii

  „LIETUVOS RYTO“ PRIEDAI
  Stilius
  TV antena

  PRENUMERUOJAMI LAIKRAŠČIAI

  • Lietuvos rytas
  • Lietuvos žinios
  • Mūsų respublika
  • Utenis
  • Utenos apskrities žinios
  • Valstiečių laikraštis
  • Zarasų kraštas

  RUSŲ KALBA

  • Argumenty i fakty

   

  Edita

 • Apie mus

  2019 01 27

  Istorija

  Bibliotekos vizija

  • Moderni, saugi, kūrybiška, draugiška viešoji biblioteka – informacinėmis, kultūros, švietimo paslaugomis patraukli gyventojams, užtikrinanti prieigą ne tik prie turimų šaltinių, bet ir prie nacionalinių ir pasaulio informacijos tinklų, duomenų bazių.
  • Lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių ir reikmių, pasižyminti aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos įvairove, modernių informacijos technologijų naudojimu.
  • Bendradarbiaujanti su švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
  • Viso gyvenimo mokymosi, informacinio raštingumo, kūrybinio potencialo ugdymo centras.

   
  Bibliotekos misija
   

  Aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

  • Sudaryti palankias sąlygas bibliotekos vartotojų informacinių poreikių tenkinimui, naudojantis moderniomis komunikacinėmis informacinėmis technologijomis, sudarant galimybę naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis. Padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
  • Skirti didelį dėmesį vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžių stiprinimui, vaizduotės lavinimui. Sudaryti galimybes ugdyti individo kūrybingumą.
  • Kaupti, saugoti ir atskleisti spaudos bei rašto paveldą, plėsti kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį.
  • Gerinti sąlygas bibliotekos vartotojams švietimo ir viso gyvenimo poreikių tenkinimui.
  • Sudaryti patrauklias sąlygas rekreacinės veiklos plėtotei.

   Zarasų rajono viešosios bibliotekos tinklas
   

  2019 m. pradžioje Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos centralizuotas tinklas:
  • viešoji biblioteka;
  • 16 struktūrinių padalinių: Dusetų miestelio Kazimiero Būgos, Turmanto miestelio, VŠĮ Zarasų ligoninės, Antalieptės, Antazavės, Avilių, Baibių, Degučių, Imbrado, Sadūnų, Salako, Samanių, Smalvų, Suvieko, Šniukštų, Štadvilių.

  2019 m. sausio 1 d. Zarasų rajono centralizuotame bibliotekų tinkle sutelkta 36,6 % rajono gyventojų, t.y. 5738 registruoti vartotojai. Vaikai iki 14 m. sudaro 25 % visų bibliotekos registruotų vartotojų.

  Viešosios bibliotekos ir struktūrinių padalinių fonduose yra 166362 vnt. knygų, periodinių leidinių, muzikos kompaktinių diskų, vaizdo filmų, 3D kino filmų, elektroninių ir kitų dokumentų. 2018 m. vartotojai apsilankė 133511 kartų, t.y. vidutiniškai 23 kartus per metus. Per metus išduota 214537 vnt. dokumentų.

 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai

  2018 11 26
  Gamybinis modelis
  ir markė
   
  Spalva


  Valstybinis
  registracijos
  numeris
   

  Naudotojas

   Mercedes Benz Vito 110

   Tamsiai žalia

   UVS476 Zarasų raj. sav.
  viešoji biblioteka
 • Veiklos sritys

  2018 11 26

  Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos sritis – dokumentų  kaupimas, tvarkymas, sisteminimas  ir  saugojimas,  galimybės  naudotis viešaisiais informacijos  šaltiniais  užtikrinimas. (Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01).
   
  Pagrindinis bibliotekos veiklos tikslas – organizuoti Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų poreikius.

  Biblioteka, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:

  • kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, atitinkantį Zarasų rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;
  • kaupia kraštotyros dokumentų fondą;
  • tvarko, sistemina ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  • vykdo vartotojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;
  • dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;
  • modernizuoja Biblioteką, diegia naujas technologijas;
  • vykdo Lietuvos integraliosios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programų diegimą, priežiūrą, finansavimą;
  • dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su Bibliotekos veikla;
  • organizuoja ir vykdo kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdo edukacines programas, informuoja visuomenę apie viešus renginius, parengdama reklaminę medžiagą;
  • vykdo ir rengia vaikų neformaliojo švietimo programas;
  • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis;
  • nuolat tiria gyventojų poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir, atsižvelgdama į tyrimų rezultatus, tobulina Bibliotekos veiklą;
  • sudaro sąlygas Bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  Veiklos sritys dokumentas

 • Korupcijos prevencija

  2018 11 26

  Atnaujinta 2019-01-16

  Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.
  Pasaulinė patirtis rodo, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti bei kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

   xcvcvbcbGyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

   

  Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją Zarasų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Lementauskienė.
  Tel. 8 385  52801, pavaduotoja@zarasubiblioteka.lt

 • Slapukų politika

  2018 10 29

  Kas yra slapukas?

  Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums naršant atitinkamoje interneto svetainėje ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o bendrovė, atsakinga už jo diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti.

  Ar visi slapukai atlieka tą pačią funkciją?

  Ne, slapukai būna skirtingų tipų ir jų panaudojimo būdai skirtingi. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal paskirtį, saugojimo laiką ir vietą svetainėje.

  Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

  Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus.

  Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje slapukai nebūtų išsaugomi, naršyklės nustatymuose galite pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus, pašalinti slapukus, kurie jau išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tada turėsite atskirai pasirinkti kiekvienos naudojamos naršyklės ir įrenginio nustatymus.

  Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

 • Fotografijų konkursas „SPALVINGA EUROPA“

  2016 04 12
   
   Vaiva PELEKAITĖ Renata GURSKAJA
  Žvilgsnis iš Amalienborg rūmų aikštės. Danija, Kopenhaga  Valio! Pavasaris! Turmantas. Lietuva
  Renata GURSKAJA Renata GURSKAJA
  Didžiausias miestas prie Temzės - Londonas Apžvalgos ratas. Zarasai. Lietuva
  Renata GURSKAJA Renata GURSKAJA
  Gražus parkas Varnoje. Bulgarija Europos diena. Vilnius. Lietuva
  Jelena GURSKAJA Jelena GURSKAJA
  Pavasaris kaime. Kimbartiškė. Lietuva Juodoji jūra. Bulgarija
  Jelena GURSKAJA Jelena GURSKAJA
  Smagu Barselonoje. Ispanija Didžiausias ežeras Lietuvoje
  Jelena GURSKAJA  Zuzana MELČAREK
   Rygos senamiestis. Latvija Berlynas. Didžiausia traukinių stotis
  Zuzana MELČAREK Zuzana MELČAREK
  Berlynas. Brandenburgo vartai Berlynas. Dalis sienos tarp dviejų Vokietijų
  Zuzana MELČAREK Zuzana MELČAREK
  Berlynas. Auksinė statula Berlynas. Pasaulio laikrodis
   Virginija KRYŽIOKAITĖ  Virginija KRYŽIOKAITĖ 
  Sofijos soboras - vienas iš Stambulo įžymiųjų objektų. Iš išorės soboras didelio įspūdžio nedaro, tačiau vos įžengus į vidų, akys raibsta nuo ornamentų ir raštų gausos bei margumo.  Link Brokeno kalno - istorija turėjo būti paprasta: kopiam į Brokeno kalną esantį Harco kalnyne. tačiau dėl rūko, snieguoto ir upeliais srūvančio "kelio", pražiūrėjome ženklą, rodantį kryptį. Truputį paklajoję, nusprendėme, kad jau per vėlu kopti į viršukalnę. Kažkiek nusiminėme, kad viršūnė ir liko nepasiekta, bet magiška prietema ir rūkas paliko neišdildomą įspūdį. 
     
   Ieva PELEKAITĖ  Ieva PELEKAITĖ
  Vakaras po lietaus. Madridas, Ispanija. Kolonų didybė Retiro parke. Madridas, Ispanija 
  Ieva PELEKAITĖ  Ieva PELEKAITĖ 
  Spalvingi atspindžiai Stiklo rūmų languose. Madridas, Ispanija.  Rausvas Ispanijos žydėjimas. Madridas, Ispanija. 
  Ieva PELEKAITĖ Donata KETLERYTĖ
   Alkalos arka prieš lietų. Madridas, Ispanija. Ryga, Latvija
  Donata KETLERYTĖ Donata KETLERYTĖ
  Lapmežciems, Latvija Ryga, Latvija
  Europietis Europietis
  Švedija Lenkija
   
   Europietis Geroji fėja
   Latvija Lenkija 1
  Geroji Fėja Geroji Fėja
  Anglija Lenkija 2
  Vidmina ALUBECKAITĖ Vidmina ALUBECKAITĖ
  Bremenas. Vokietija Helgolendo sala. Vokietija
  Vidmina ALUBECKAITĖ MERGA
  Odensė. Danija Siena. Vatikanas
  MERGA MERGA
  Grindys, Vatikanas Durys. Florencija, Italija
   
  MERGA MERGA 
   Dangus. Venecija, Italija Lubos. Vatikanas
  Mažvydas MIČIŪNAS
  Mažvydas MIČIŪNAS
  Švedija 1 Švedija 2
     
  Mažvydas MIČIŪNAS  Mažvydas MIČIŪNAS 
   Švedija 3  Švedija 4
   
   Mažvydas MIČIŪNAS Tautvilas MIČIŪNAS
  Švedija 5 Žvilgsnis į Europą - vairuojant 1
  Tautvilas MIČIŪNAS Tautvilas MIČIŪNAS
   Žvilgsnis į Europą - vairuojant 2 Žvilgsnis į Europą - vairuojant 3
     
  Tautvilas MIČIŪNAS  Tautvilas MIČIŪNAS
   Žvilgsnis į Europą - vairuojant 4 Žvilgsnis į Europą - vairuojant 5
  Giedrė MIČIŪNIENĖ Giedrė MIČIŪNIENĖ
  Kuldyga. Ilgiausias plytinis tiltas Europoje Latviški gėlynėliai. Ventspilis, 2015
     
  Giedrė MIČIŪNIENĖ Giedrė MIČIŪNIENĖ
  Dobele, nuostabaus grožio fontanas Gdansko vaizdai
   
  Giedrė MIČIŪNIENĖ Rapolas TAMOŠEVIČIUS
  Vilko irštva (Lenkija) -  šie pastatai prisimena Hitlerio buvimą Daugpilis. Kaip panašu į lietuvių kalbą
  Rapolas TAMOŠEVIČIUS Rapolas TAMOŠEVIČIUS 
  Lenkija, Šv. Lipkos bažnyčia Ventspilis, 2015 m. Vienas iš miesto simbolių - karvutė
   
   Rapolas TAMOŠEVIČIUS Vaiva PELEKAITĖ
   Gdansko vaizdas, 2015 Rosenborgo pilis ir ją sergintis liūtas
  Danija, Kopenhaga
  Vaiva PELEKAITĖ Vaiva PELEKAITĖ
  Hipnotizuojanti Akcijų biržos smailė
  Danija, Kopenhaga
  Briuselyje vaflius valgo net ir "Sisiojantis berniukas"
  Belgija, Briuselis
  Ugnė GRUDZINSKAITĖ Ugnė GRUDZINSKAITĖ
  Riugeno sala, Vokietija.
  Pasivaikščiojimas per lietų po Jasmundo nacionalinį parką. Ėjome link "Karaliaus sosto".
  Mdina, Malta.
  Vos Kauno dydžio saloje yra ne vienas miestas tvirtovė, kurį juosia stora siena, o už jos mini miestas valstybė. Iš šito seniausio miestuko Maltoje matosi visa sala. O ypač žavi viduramžių miesto tinklas ir barokinė architektūra.
  Ugnė GRUDZINSKAITĖ Ugnė GRUDZINSKAITĖ
  Marsaxlokk, Malta.
  Nesuspėjusios į autobusą 3 merginos sumanė paeiti kelis sustojimus, kad nesėdėt vietoje laukiant sekančio, o kuo daugiau pamatyt.
  Varšuva, Lenkija.
  Nuotrauka daryta Varšuvos senamiestyje, kuris per II pasaulinį karą buvo visiškai sugriautas. Dėka tikslių duomenų jis buvo atkurtas ir dėl to net yra saugomas UNESCO kaip rekonstrukcijos pavyzdys. Atkurtas aukštis, langų dydžiai, sienų spalvos, dekoras, tiesa - įvesta vandentekio ir nuotekų sistema, ko anksčiau nebuvo.
  Ida CHADEYRON Ida CHADEYRON
  Nida - Lituanie Šaltibarščiai - Lituanie
  Ida CHADEYRON Ida CHADEYRON
  Irlande M&m's - Leicester Square
   
  Ida CHADEYRON  Ida CHADEYRON
  France - Clermont Ferrand Grece - ile d'Egine
     
   Darius KINIULIS  Miglė MIKŠTAITĖ

  Belgija, Briuselis, Atomiumas
  Laikant rankose atomiumą
  Didžiulį įspūdį paliko atomiumo dydis, įspūdingos konstrukcijos ir amžius. Toks modernus statinys išdygo dar 1958 m.

   Rūkas Anglijos kaime
  Elvira BIGAJEVA Elvira BIGAJEVA
  The picture was taken in Berlin, Germany. It's a window decorated with Japanese paper cranes. It's near the Brandenburg gate.

  The picture is from Stockholm, Sweden. Colorful houses somewhere in the center of the city

  Elvira BIGAJEVA

  Elvira BIGAJEVA

  The picture was taken in Potsdam, Germany. It's the famous bridge which decided the country into 2 parts: Western and Eastern. That bridge was in the movie Bridge of Spies with Tom Hanks

  The picture is from Angers. I went there to my friend's wedding. It is the famous and amazing castle

   

  Clémence PHELIPPEAU Clémence PHELIPPEAU
  Vokietija Čekija

  Clémence PHELIPPEAU

  Clémence PHELIPPEAU

  Švedija

  Lenkija

  Šis konkursas yra viena iš renginio „Pažink Europą" sudedamųjų dalių, skirtų paminėti Europos dieną.
  KONKURSO organizatorius Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
  KONKURSE gali dalyvauti visi asmenys be išankstinės registracijos ir be apribojimų.
  Nuotraukos neturi būti ankščiau skelbtos kitose visuomenės informavimo priemonėse. Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
  BENDRIEJI NUOSTATAI:
  Apie keliones žymus britų rašytojas Robert Louis Stevenson rašė, kad  jis keliaująs ne tam, kad kur nors nukaktų, o keliauja dėl pačių kelionių. Ir svarbiausias dalykas yra judėti, pažinti, ieškoti, atrasti...
  Nuo savęs pridėsime, jog yra svarbu ir įsiamžinti, kad galėtume parodyti ir kitiems. Jums ir skirtas šis fotografijų konkursas.
  Pateikite pačių fotografuotas nuotraukas aplankytose Europos Sąjungos šalyse. Kartu su nuotraukomis pridėkite komentarą: kokia šalis, koks miestas, kokia vieta, Jums palikęs įspūdis.
  Visos KONKURSUI pateiktos nuotraukos bus talpinamos internetinėje svetainėje www.zarasubiblioteka.lt
  SĄLYGOS:
  Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau 5 nuotraukų. Būtų labai malonu, jei nuotraukos būtų ne tik su trumpais komentarais, bet ir su pavadinimais.
  Nuotraukas siųskite el. adresu zarasuvb@gmail.com  su prierašu konkursui „Spalvinga Europa". Nepamirškite nurodyti savo kontaktinio telefono numerio, kuriuo susisieksime laimėjimo atveju.
  Nuotraukas siųskite iki gegužės 4 dienos (imtinai).
  VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS:
  Vertinsime parinktų nuotraukų originalumą, humorą, netikėtumą.
  Vertinimo komisija išrinks geriausių nuotraukų autorius, kurie bus apdovanoti vertingais prizais Europos dienos šventės metu bibliotekoje gegužės 10 dieną.
  PAPILDOMA INFORMACIJA:
  Autorius, pateikdamas nuotrauką KONKURSUI, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir kad yra gavęs joje užfiksuotų asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti KONKURSE. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.
  Eksponuojant nuotraukas galite prisistatyti pseudonimu, tačiau, pateikiant nuotraukas mums, prašome nurodyti tikrąjį vardą ir pavardę ir bent apytikrį amžių.
  Autorius, pateikdamas nuotrauką KONKURSUI, patvirtina, kad nuotraukos turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
  Pateikdamas nuotraukas KONKURSUI autorius automatiškai tampa KONKURSO dalyviu bei sutinka su šio KONKURSO Nuostatais ir sąlygomis.
  Biblioteka pasilieka teisę naudoti atsiųstas fotografijas nurodydami autorių ar jo pseudonimą (kaip pageidaujama) eksponuojant projekto „Pažink Europą", skirto Europos dienai, reklamoje, parodose ar interneto svetainėje www.zarasubiblioteka.lt.
  Pasidalinkite gražiausiais kelionių įspūdžiais su visais!
  RĖMĖJAS. Europos dieną Zarasų viešojoje bibliotekoje remia Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

  Zarasų viešosios bibliotekos informacija

 • Antanas A. Jonynas

  2016 01 22

  Pabėgt iš apsupties kvailų dienų –
  šaligatvį nupoliruoja speigas
  užšąla laikrody betikslis laikas
  ir kol žiūriu į jį akis įsmeigęs
  jis netiksėdamas ištirpsta tarp delnų

  vadinasi šiek tiek dar gyvenu

  Antanas A. Jonynas

  2015 m., minint poeto kraštiečio Pauliaus Širvio 95-ąsias gimimo metines,  literatūrinė Pauliaus Širvio premija paskirta  Nacionalinės kultūros ir  meno premijos laureatui poetui Antanui A. Jonynui.

  Poetas, rašytojas ir vertėjas Antanas A. Jonynas turi sąsajų su Zarasų kraštu, nes poeto senelė yra kilusi iš Dusetų, o jo mama mokėsi Zarasuose. A. Jonynas studijavo lietuvių filologiją Vilniaus universitete. 1976 – 1993 metais dirbo redaktoriumi „Vagos“ leidykloje, 1993-1995 m. vadovavo Baltijos televizijos kultūros skyriui.

  Pirmosios rašytojo publikacijos pasirodė 1973 metais. 1977 m. debiutavo poezijos rinkiniu „Metai kaip strazdas“, už kurį gavo Zigmo Gėlės premiją. Poetas išleido dar keletą eilėraščių rinkinių, parašė pjesę „Cirkas yra cirkas“, kuri buvo pastatyta Vilniaus „Lėlės“ teatre 1982 metais. Rinkinys „Atminties laivas“ (1980) įvertintas kaip geriausia metų jaunojo autoriaus knyga. „Nakties traukinys“ (1990) pelnė Lietuvos rašytojų sąjungos premiją už geriausią 1991 m. knygą, tais pačiais metais poetas nominuotas Nacionalinei kultūros ir meno premijai. Rinkinys „Krioklys po ledu“ (1997) buvo įvertintas Jotvingių premija.

  Antanas A. Jonynas 1981 metais tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.

  Nuo 1995 m. Antanas A. Jonynas yra laisvai samdomas vertėjas, Lietuvos PEN narys. Jis verčia poeziją iš rusų, latvių, vokiečių kalbos (Rilke, Schwitter, Bobrowski ir kt.). Žinomiausias vertimas – Gėtės „Faustas“ (1999).

  Nuo 2000 m. Antanas A. Jonynas yra poezijos festivalio Druskininkuose direktorius.

  2003 m. poetas tapo „Poezijos pavasario“ laureatu.  Tais pačiais metais už eilėraščių rinkinį „Lapkričio atkrytis“, įvertintą „Poezijos pavasario“  premija, ir Johanno Wolfgango von Goethe „Fausto“ vertimą, jam  paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

  Nuo 2011 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas.

  Poeto darbai išversti į anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, švedų, norvegų, lenkų, slovėnų, estų, latvių, gruzinų ir kt. kalbas.

  Antano A. Jonyno kūryboje ypač vertinamas asmens privatumas, vidinė laisvė. Kūriniuose pažeidžiamas ritmas, bandoma improvizuoti. Lyrizmas ir melodingumas – išskirtiniai poeto kūrybos bruožai. Jis plėtoja eilėraštį kaip muzikinę improvizaciją, grodamas garsų sąskambiais ir melodingais pakartojimais, lengvai pereidamas į kintančią džiazo ir bliuzo ritmiką, sukurdamas nepertraukiamo giluminio bangavimo magiją.