Veiklos sritys

2018 11 26

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos sritis – dokumentų  kaupimas, tvarkymas, sisteminimas  ir  saugojimas,  galimybės  naudotis viešaisiais informacijos  šaltiniais  užtikrinimas. (Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01).
 
Pagrindinis bibliotekos veiklos tikslas – organizuoti Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų poreikius.

Biblioteka, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:

 • kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, atitinkantį Zarasų rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;
 • kaupia kraštotyros dokumentų fondą;
 • tvarko, sistemina ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • vykdo vartotojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;
 • dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;
 • modernizuoja Biblioteką, diegia naujas technologijas;
 • vykdo Lietuvos integraliosios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programų diegimą, priežiūrą, finansavimą;
 • dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su Bibliotekos veikla;
 • organizuoja ir vykdo kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdo edukacines programas, informuoja visuomenę apie viešus renginius, parengdama reklaminę medžiagą;
 • vykdo ir rengia vaikų neformaliojo švietimo programas;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis;
 • nuolat tiria gyventojų poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir, atsižvelgdama į tyrimų rezultatus, tobulina Bibliotekos veiklą;
 • sudaro sąlygas Bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją;
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Veiklos sritys dokumentas